Razpis za ravnatelja/ravnateljico

20.03.2021

Svet zavoda Osnovne šole Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazilo o izobrazbi,
  • dokazilo o pridobljenem nazivu,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
  • opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),
  • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda (vrtec in osnovna šola) za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Osnovne šole OŠ Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Duplek 

Preskoči na vsebino