O vrtcu

 • Splošne informacije

  Vrtec pri Osnovni šoli Duplek je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanovila ga je občina Duplek dne 1. 9. 1996. Uprava vrtca je v prostorih Osnovne šole Duplek na Korenski cesti 31. V vrtcu imamo oddelke prvega in drugega starostnega obdobja ter kombinirane oddelke na štirih lokacijah.
 • Naše šolsko leto traja od 01. septembra do 31. avgusta. Vrtec je odprt neprekinjeno vse leto, od ponedeljka do petka. Po sklepu sveta zavoda in v dogovoru z ustanoviteljem se lahko notranja organizacija spremeni tudi med letom, upoštevajoč racionalnost, ekonomičnost poslovanja in glede na potrebe staršev. Odpiralni čas posamezne enote vrtca prilagajamo potrebam staršev.

 • V času šolskih počitnic in ob dnevih pred prazniki bo zaradi racionalizacije stroškov glede na število prijavljenih otrok organizirano vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih v Spodnjem Dupleku. Starši boste pred vsakimi počitnicami dobili vprašalnike, na katerih boste označili prisotnost vašega otroka in nam s tem omogočili lažjo organizacijo dela.

 • Kurikulum za vrtce

  Na strokovnem Svetu RS za splošno izobraževanje je bil 18. 03. 1999 sprejet Kurikulum za vrtce. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Na ravni kurikuluma vzgojitelj nato predlagane dejavnosti in vsebine dopolnjuje, povezuje in dograjuje.

  V skladu s kurikulumom za vrtce tako zagotavljamo rekonceptualizacijo prostora in opreme v vrtcu ter pestro in raznovrstno ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. Otrok ima možnost izbire igre in dejavnosti po lastni želji. Izbiro omogočajo različni kotički, ki dajejo možnost za pretvarjanje, igranje vlog in možnost govornega izražanja ter najrazličnejši materiali, ki spodbujajo k manipuliranju in raziskovanju.

  • Omogočamo individualnost, drugačnost in izbiro v nasprotju s skupinsko rutino. Težimo k oblikovanju pogojev za izražanje in ozaveščanje razlik in nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

 • Svetovalna služba v vrtcu

  Svetovalno službo v vrtcu opravlja svetovalna delavka, ki sodeluje z vodstvom, vzgojiteljicami, vzgojiteljicami predšolskih otrok - pomočnicami vzgojiteljice, starši in otroki. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.

  Pri svojem delu si prizadeva, da bi starši z vrtcem sodelovali v partnerskem odnosu pri načrtovanju ter spremljanju otrokovega razvoja in napredka, da bi odrasli otroke bolje razumeli in zaznali njihove potrebe, se nanje primerno in usklajeno odzivali. Svetovalna delavka nudi staršem pomoč in svetovanje pri vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu, prehodu v osnovnošolo, odpravljanju otrokovih razvojnih, vedenjskih in čustvenih težav, reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini.

Preskoči na vsebino