Obveznosti staršev

 • Obveznosti staršev

  Ob vpisu otroka v vrtec se podpiše Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

  Starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki ste dolžni poravnati plačilo oskrbnine vrtca. Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa zajema stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne pokriva stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca. Višina plačila se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Otroka izpišete z izpisnim listom mesec dni pred izstopom otroka iz vrtca.

  Starši ste dolžni:

  • prebrati vam namenjena obvestila na oglasnih deskah in v nabiralnikih,
  • upoštevati pravila hišnega reda,
  • upoštevati meje vašega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomnost vrtca,
  • sprejeti strokovne usmeritve vrtca,
  • spoštovati sprejete dogovore in naš delovni čas,
  • redno javljati odsotnost vašega otroka (dopust, bolezni …),
  • sodelovati z vzgojnim osebjem za dobro otrokovega počutja, zdravja in vzgojnega dela.
Preskoči na vsebino