Projekti

 • Palček bralček predšolska bralna značka

  Branje knjig otrokom ustvarja toplino in krepi čustvene vezi v družini.

  Poleg tega dobro in pomirjevalno vpliva na starše, saj skupaj z otroki ob knjigah doživijo čar branja in literature. Znanstveniki so dokazali, da imajo otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju berejo in se pogovarjajo z njimi, močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejših obdobjih. Predšolska bralna značka se povezuje s kurikulumom, prispeva h knjižni vzgoji otrok v predšolskem obdobju in predvsem spodbuja družinsko branje. Projekt poteka v sodelovanju z Zvezo Prijateljev mladine Maribor.

 • Mali sonček

  Gibalno-športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

  Sestavljen je iz štirih stopenj:

  mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

  Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otrokom. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, lahko otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

  Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Program se izvaja v sodelovanju z Zavodom za šport Planica.

 • Šola sobivanja

  Šola sobivanja združuje projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, gospodarskem, socialnem in kulturnem.

  Projekti razvijajo pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu; nam, našim otrokom in vnukom. Projekti šole sobivanja se izvajajo v sodelovanju z Društvom za trajnostni razvoj Sobivanje.

 • Pasavček

  Program temelji na pozitivni spodbudi za uporabo otroških sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

  Osrednja figura je lik Pasavčka, ki na prijazen način opozarja otroke: «Red je vedno pas pripet«. Nosilec projekta je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 • Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

  Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija Združenih narodov.

  Namen projekta je ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti dodatno izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti in problematiko nestrpnosti ter spodbuditi medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje. Izvajalec projekta je Izobraževalni center Eksena.

 • Naša mala knjižnica

  Projekt je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah. 

  Večja mobilnost avtorjev bo pripomogla k večji prepoznavnosti njihovih del v različnih evropskih državah, kar bo ustvarilo nadaljnje možnosti za prevode v druge jezike. V projekt bi KUD Sodobnost International, ki je nosilec projekta rad vključil čim več otrok in s tem postavili trdne temelje za razvoj bralne kulture v prihodnosti.

   

 • Varno s soncem

  Program je usmerjen k seznanjanju otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

  Preventivni program Varno s soncem že vrsto let opozarja na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. V obdobju, ko spodbujamo zadrževanje izven zaprtih prostorov, v naravi, je izvajanje ukrepov za zaščito pred prekomerno izpostavljenostjo sončnemu UV sevanju, še posebej pomembno. Program je nastal z željo po izboljšanju stanja zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji. Nosilec programa je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

   

 • Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi

  V dvoletni poskus Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno -izobraževalnega dela z nadarjenimi (otroci z višjimi potenciali), pod okriljem Zavoda za šolstvo je vključen en oddelek otrok, starih od 4 do 5 let - Zajčki (šol. l. 2022/23), v šol. l. 2023/24 oddelek Sončki, isti otroci, stari od 5 do 6 let. Namen poskusa je ugotoviti prednosti, slabosti, priložnosti ter omejitve pri prepoznavanju in delu z nadarjenimi.

  V sklopu poskusa se izvajajo aktivnosti: ustvarjajo se varna, spodbudna in raznolika učna okolja, ki omogočajo aktivno vlogo vsakega otroka v procesu učenja. Strokovne delavke opazujejo otroke pri dejavnostih, zbirajo dokaze o napredku otrok, na podlagi ugotovitev spremljanja pa skupaj z otroki načrtujejo raznolike in interesno ter zahtevnostno prilagojene diferencirane dejavnosti, ki podpirajo njihova močna področja.

   

 • Vključujoči vrtec

  Vključujoči vrtec je triletna razvojna naloga Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Vključujoči vrtec sledi sodobnim pedagoškim spoznanjem pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter soudeleženosti in razvoju vsakega posameznika.

  Vključujoči vrtec je pripravljen uvajati spremembe na področju zagotavljanja spodbudnega učnega okolja: dobro komunikacijo, spodbujanje samostojnosti in samoiniciativnosti otrok, zagotavljanje ustrezno zahtevnih izzivov in dejavnosti, zagotavljanje izkustvenega učenja z odkrivanjem in raziskovanjem ter ozaveščanje pomena čustev za učinkovito učenje. Prav tako zagotavlja socialno klimo, v kateri se prav vsak otrok dobro počuti in s tem zagotavlja uresničevanje inkluzivnega okolja. Projekt poudarja vlogo vzgojitelja pri zagotavljanju visoke stopnje soudeleženosti otrok in raziskuje različne možnosti za stalno in kakovostno sodelovanje s starši.

   

Preskoči na vsebino